SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Rosersbergs Jaktskytteklubb
Fotboll

Säkerhetsregler

Säkerhetsregler vid Rosersbergs Jaktskytteklubb 2022

Dessa regler grundas på SäkB 2020 och utgör RJSK bestämmelser för uppträdande, vapenhantering samt skyttets genomförande. Reglerna gäller från 2021-01-01 och tills vidare.

Reglerna anslås på alla RJSK skjutbanor, i Tallmilan samt på RJSK hemsida www.rjsk.se under fliken Säkerhet.
Ladda ner PDF Säkerhetsregler vid Rosersbergs Jaktskytteklubb 2021

Dessa Regler SKA följas av alla som skjuter/leder skjutning/är åskådare, på och vid RJSK Skjutbanor.

 1. All skjutning vid RJSK Skjutbanor ska ledas av en utsedd Skjutledare. Endast RJSK Styrelse får utnämna person att leda skjutning på RJSK Skjutbanor. Undantaget är vid skjutning på inskjutningsbanan där ensam skytt själv är skjutledare. Detaljerade regler framgår av inskjutningsbanans skjutbaneinstruktion.

 2. Skjutledaren är ansvarig för säkerheten vid skjutbanan. Skjutledarens anvisningar ska ovillkorligen åtlydasav alla skyttar och åskådare på skjutbanan. Skjutledaren bestämmer ovillkorligen vem som har rätt att skjuta eller ej och kan avvisa skyttar och åskådare från skjutbanan. Skytt eller åskådare som inte lyder skjutledares kommandon och instruktioner, uppträder allmänt störande, hanterar vapnet ovarsamt, använder ett ovårdat språk eller uppträder våldsamt eller ifrågasättande mot skjutledare eller andra skyttar ska omgående avvisas från skjutbanan. En skjutbana är inte en allmän plats. Enbart behöriga får vistas på skjutbanan.

 3. Var och en har ett ständigt ansvar för sin egen och andras säkerhet. Alla närvarande vid skjutning ska aktivt medverka till att säkerhetsbestämmelserna följs och har ett ansvar att rapportera brott mot säkerhetsbestämmelserna till skjutledare. Vid omedelbar fara kommenderas ”AVBRYT” eller ”STOPP”.

 4. Det är förbjudet att vid vapenhantering vara påverkad av alkohol eller droger. Skytt eller åskådare som i samband med skjutning, misstänks vara påverkad av alkohol eller droger ska omgående avvisas från skjutbanan.

 5. Rikta aldrig vapen, laddat eller oladdat, mot någon människa - vid all vapenhantering ska vapnet alltid behandlas som om det vore laddat, Vapnet ska alltid hanteras i ofarlig riktning - mot eget mål, kulfång eller riskområde. Vapen i fodral, hölster, väska, brutet, öppet slutstycke eller med isatt säkerhetspropp är att betrakta som riktade i ofarlig riktning.

 6. Den enskilde vapeninnehavaren har själv det fulla ansvaret för medfört vapen och ammunition. Vapen får inte lämnas utan tillsyn.

 7. Egen medförd ammunition ska förvaras så att sammanblandning/förväxling med andras ammunition ej kan ske.

 8. Då vapen inte används för skjutning, ska det förvaras i respektive skjutbanas vapenställ.

 9. Skytt får inte handskas med vapen eller ammunition utan att känna till hur de fungerar och vilka bestämmelser som gäller för hantering.

 10. Det är förbjudet att vidröra eller hantera en annan skytts vapen utan dennes medgivande. Undantaget från detta är vid olycka, tillbud eller när skjutledare begär detta.

 11. Provriktning och skjutning får endast ske på skjutstationen eller på plats speciellt anvisad av Skjutledare. Skjutning samt anläggnings- och riktningsövning på annan plats är förbjudet.

 12. Det är förbjudet att uppehålla sig framför skytt i skjutställning.

 13. Endast skytt och skjutledare får uppehålla sig på skjutstation. Vid behov får skytten hjälp och instruktioner av skjutledaren. Väntande skyttar och åskådare ska uppehålla sig på anvisad plats och ej störa pågående skjutning.

 14. Laddning sker på Skjutledarens order - före laddning ska skytt kontrollera att loppet är fritt från främmande föremål.

 15. Skjutning får endast ske på kommando från skjutledare.

 16. All skjutning avslutas på kommando av Skjutledare. Patron ur och visitation efter skjutning ska alltid genomföras innan skytt tillåts avlägsna sig från sin skjutplats. Visitationen ska avslutas genom att varje vapen anordnas till säkert läge.

 17. Vapen som överlämnas av en skytt till en annan eller som förs från skjutplatsen får inte vara laddat. Vapnet ska vara oladdat och visiterat av både överlämnaren och mottagaren.

 18. Vid fara ska Skjutledaren, eller annan som upptäcker fara, omedelbart avbryta skjutningen genom ordern ”STOPP” / AVBRYT. Härvid ska omedelbart all eldgivning upphöra och samtliga skyttar öppna sina gevär och göra patron ur.

 19. Vid laddning respektive patron ur, får inget finger hållas i varbygeln eller på avtryckaren.

 20. Laddat kulgevär och hagelgevär laddat med slug ska vara riktat inom aktuellt kulfång såväl i sida som i höjd innan vapnet får osäkras. Särskild regel gäller dock vid tävlings- och träningsskytte mot löpande viltmål 50m. Detta framgår i detalj av skjutbaneinstruktionen för viltmålsbana 1 (VM1).

 21. Hagelgevär får inte läggas ihop (slutstycket på halvautomat/pumpgevär får ej föras fram) förrän det är skyttens tur att skjuta och vapnet riktas inom skjutbanans skjutgränser i sida och höjd.

 22. Vid skytte mot lerduvor är rem på vapnet förbjuden.

 23. Skytte är endast tillåtet mot mål angivna av Skjutledaren.

 24. Skytt får inte sikta på eller skjuta på annan skytts mål/lerduvor, eller medvetet sikta eller skjuta på levande djur.

 25. Vid byte av skjutstation/platta under pågående serie ska vapnet vara öppet/brutet samt oladdat.

 26. Vid eventuell klick ska skytten bibehålla vapnet i ofarlig riktning - mot eget mål, kulfång eller riskområde samt påkalla Skjutledarens uppmärksamhet och fråga vilka åtgärder skytten ska vidta. Vänta minst 10 sekunder innan klickat vapen öppnas. Det klickade vapnet ska behandlas som laddat tills patron ur samt visitation efter skjutning har genomförts. Den klickade patronen tas om hand av Skjutledaren.

 27. Under skjutning ska skytt avbryta och göra patron ur då en patron inte går helt in i patronläget, då en svag knall hörs eller då misstanke om att mynningen eller patronläget smutsats ned av jord, snö eller liknande.

 28. Hörselskydd ska användas vid all skjutning och av samtliga som befinner sig inom 25 m från vapen som avfyras.

 29. Vid skjutning med stålhagel ska skyddsglasögon användas av alla som uppehåller sig inom 30 m från målet.

 30. Skjutning med stålhagel mot anordning som innehåller metall, t.ex. mål, målställning, frontalskydd eller markörskydd är förbjudet.

 31. Endast stålhagelammunition är tillåten vid skjutning mot lerduvor. Största tillåtna hagelstorlek är US 6.

 32. All skjutning mot frusna kulfång är förbjudet.

 33. Minimiålder för uppsiktsutlåning av lånevapen till skyttar under 18 år är 10 år för Vapen klass 4 (22LR), 12 år för hagelvapen och 15 år för vapen klass 1. Skjutledaren ska bedöma skyttens personliga förutsättningar att hantera aktuellt vapen på ett säkert sätt och kan göra en individuell anpassning av ovan åldersgränser.

 34. Vid tillbud (händelse som har hotat säkerheten eller medfört förhöjd risk för skyttar, funktionärer eller åskådare, men utan att olycka skett) ska skjutledare rapportera händelsen till RJSK Styrelse inom 24 timmar. Rapport sker per e-post till sakerhet@rjsk.se. Rapportblankett för tillbud finns i Tallmilan (Styrelserummet) och på RJSK hemsida, fliken Säkerhet.

 35. Vid olycka eller vapensprängning (olycka är händelse där skada uppstått på person eller egendom) ska vid behov räddningstjänst larmas via 112. När den akuta situationen hanterats ska skjutledaren informera RJSK ordförande eller sekreterare om det inträffade. Olycka ska även rapporteras till RJSK styrelse inom 24 timmar per e-post till sakerhet@rjsk.se. Rapportblankett för olycka/vapensprängning finns i Tallmilan (Styrelserummet) och på RJSK hemsida, fliken Säkerhet.

 36. Samtliga närvarande skyttar och åskådare ska ha kännedom om vart sjukvårdsmateriel för aktuell skjutbana finns samt att plats för mottagande av utryckningsfordon är Tallmilan. Adress: TALLMILAN 101, 195 95 ROSERSBERG.

 37. Det är förbjudet att göra avsteg från regler och instruktioner i detta dokument. Det är även förbjudet att göra avsteg från SäkB 2020 och bansinstruktioner för respektive skjutbana.
 
Vill du bli medlem i Rosersbergs Jaktskytteklubb